Prepravné podmienky

Podrobné prepravné podmienky pre cestujúcich, batožinu a tovar v medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej doprave

Air Slovakia BWJ, Ltd. (ďalej AS) vydáva podľa § 4 vyhlášky ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku a so súhlasom ministerstva dopravy tieto Podrobné prepravné podmienky pre cestujúcich, batožinu a tovar v leteckej doprave.

OBSAH

I. Podrobné prepravné podmienky pre cestujúcich a batožinu v medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej doprave

1. Rozsah pôsobnosti
2. Letenka
3. Prerušenie letu
4. Cestovné
5. Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí cestujúceho z prepravy, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letu
6. Zabezpečenie miesta
7. Povinnosti cestujúceho pri leteckej doprave
8. Povinnosti dopravcu pri leteckej doprave
9. Odmietnutie a vylúčenie osôb z prepravy
10. Podmienené prijatie k preprave osôb a doprovod detí
11. Batožina
12. Letový poriadok, oneskorenie a zrušenie letov
13. Vrátenie cestovného
14. Služby, Jedlo
15. Poplatky
16. Cestovné náležitosti

II. Podrobné prepravné podmienky pre tovar v medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej doprave
17. Letecký nákladový list
18. Dopravné a iné náhrady
19. Podmienky pre príjem tovaru k preprave
20. Preprava tovaru
21. Právo odosielateľa disponovať s tovarom
22. Doručenie a nedoručenie tovaru
23. Dodávacie služby a pozemná doprava
24. Kombinovaná doprava

III. Spoločné ustanovenia, zodpovednosť leteckého dopravcu
v leteckej doprave cestujúcich, batožiny a tovaru

25. Doprava vykonaná postupne niekoľkými dopravcami
26. Zodpovednosť dopravcu
27. Spôsob a lehota reklamácie
28. Účinnosť

I. Podrobné prepravné podmienky pre cestujúcich a batožinu v medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej doprave

§ 1 Rozsah pôsobnosti

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto podrobné prepravné podmienky pre cestujúcich a batožinu v leteckej doprave ( ďalej len “podmienky” ) sa vzťahujú na každú pravidelnú a nepravidelnú vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu cestujúcich a batožiny, ktorú vykonáva AIR SLOVAKIA BWJ (ďalej „dopravca“) vrátane služieb s touto prepravou súvisiacich.

2. Preprava zdarma
Ak ide o prepravu vykonávanú zdarma, má dopravca právo vylúčiť úplne alebo čiastočne platnosť týchto podmienok.

3. Lety podľa zmluvy
Tieto podmienky sa vzťahujú tiež na prepravu cestujúcich a batožiny, vykonávanú podľa zmluvy o prenájme lietadla, pokiaľ nie je stanovené inak v zmluve o prenájme lietadla (charterovej zmluve).

§ 2 Letenka

1. Všeobecné ustanovenia
Letenku vystaví dopravca alebo ním splnomocnený predajca po úhrade cestovného v hotovosti, prípadne podľa úverovej dohody s dopravcom. Dopravca neprepraví osobu, ktorá nemá platnú letenku. Cestujúci musí na požiadanie dopravcu alebo iných oprávnených orgánov predložiť letenku a odovzdať príslušné letové kupóny dopravcovi, alebo splnomocnenému zástupcovi. Letové kupóny musia byť použité v poradí uvedenom na kupóne letenky pre cestujúceho. Ďalej cestujúci musí mať pri sebe počas celej doby cesty letenku so všetkými letovými kupónmi, ktoré ešte neodovzdal dopravcovi, alebo potvrdenie dopravcu, nahradzujúce tento kupón. Letenka je neprenosná. V prípade použitia tzv. elektronickej letenky platia zvláštne postupy dopravcu.

2. Neplatnosť letenky
Dopravca má právo odmietnuť z prepravy cestujúceho v prípade, že:
a) predložená letenka je poškodená,
b) údaje v letenke sú menené inou osobou než dopravcom alebo schváleným predajným zástupcom,
c) letenka je predložená bez platného kupónu pre cestujúceho,
d) letenka neobsahuje číslo potvrdenej rezervácie,
e) pokiaľ má dopravca odôvodnené podozrenie o pravosti dokladu.

3. Platnosť letenky
Letenka oprávňuje cestujúceho k preprave z letiska miesta odletu na letisko miesta určenia podľa smeru cesty a tarifu, uvedeného v tejto letenke v deň a pre let, na ktorý bolo zabezpečené miesto. Ak bola vydaná letenka bez dátumu letu, môže byť pre cestujúceho zabezpečené miesto len podľa priestorových a nakladacích možností požadovaného letu. Ak nemôže dopravca zabezpečiť cestujúcemu skôr potvrdené miesto v lietadle, alebo ak príde k odloženiu letu v dobe platnosti, predĺži sa platnosť letenky do doby, kedy dopravca bude môcť uskutočniť prepravu, podľa podmienok použitého tarifu.

4. Strata alebo odcudzenie letenky
V odôvodnených prípadoch môže dopravca vydať cestujúcemu novú letenku, ako náhradu za stratenú alebo odcudzenú. V takomto prípade musí cestujúci uhradiť náklady spojené s vystavením duplikátu letenky a písomne sa zaručiť, že uhradí dopravcovi všetky prípadné škody a straty, ktoré by mohli zneužitím pôvodného strateného dokladu dopravcovi vzniknúť.

§ 3 Prerušenie letu

Prerušenie letu je vopred medzi dopravcom a cestujúcim dojednané dočasné prerušenie prepravy, v ktoromkoľvek mieste pristátia podľa letového poriadku (alebo plánovaného pristátia) medzi miestom odletu a určenia. Prerušenie letu musí byť vyznačené na letenke.

§ 4 Cestovné

1. Všeobecné ustanovenia
Pre prepravu, na ktorú sa vzťahujú tieto prepravné podmienky, sú záväzné sadzby cestovného vyhlásené dopravcom ako platné v deň nastúpenia cesty, ktorý je uvedený na prvom letovom kupóne. Ak nezodpovedá zaplatené cestovné takto stanovenému cestovnému, dopravca rozdiel cestovného cestujúcemu vráti alebo od neho vyberie. Ak medzi dvoma miestami nebolo uverejnené cestovné, použije sa kombinované cestovné. Cestovné a poplatky za nadpočetnú batožinu sú rovnaké v smere tam i späť. Letenka vystavená za zvláštne cestovné môže byť použitá iba za podmienok stanovených pre toto cestovné.

2. Platenie cestovného
Cestovné sa platí v hotovosti alebo bezhotovostne v SKK alebo v zahraničných menách, pričom prepočet sa urobí podľa aktuálneho kurzu, používaného dopravcom. Cestovné sa tiež môžu uhradiť bezhotovostne (bankovými operáciami). Cestujúci je povinný okrem cestovného zaplatiť aj príslušné taxy a poplatky súvisiace s leteckou dopravou, ktoré sú schválené oprávneným štátnym orgánom. V prípade akejkoľvek zmeny výšky táx a poplatkov v dobe medzi vystavením letenky a začiatkom cesty, bude príslušný rozdiel dodatočne zaplatený cestujúcim alebo vrátený dopravcom.

§5 Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí cestujúceho z prepravy, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letu

1) V prípade zmeškania spojenia alebo presmerovania cesty z dôvodu nezavineného cestujúcim bude cestujúcemu poskytnutá náhradná preprava alebo vrátené cestovné.
2) Pokiaľ bude cestujúcemu odmietnutá preprava alebo bude jeho let zrušený alebo oneskorený o minimálne dve hodiny, mal by byť cestujúci oboznámený s textom kompenzácie a pomoci. Text kompenzácií sa nachádza v prílohe 1 týchto prepravných podmienok.

§ 6 Zabezpečenie miesta

1. Všeobecné ustanovenia
Cestujúci, ktorý má letenku alebo letový kupón bez dátumu letu, alebo ktorý žiada zmenu dátumu letu, nemá právo na prednostné zabezpečenie miesta.

2. Podmienky pre zabezpečenie miesta
Zabezpečenie miesta je nezáväzné, pokiaľ dopravca nevystaví platnú letenku alebo príkaz k úhrade s uvedením pevne zabezpečeného miesta alebo doklad “oznámenie o predplatenom cestovnom” (PTA) s uvedením pevne zabezpečeného miesta. Dopravca má právo zrušiť zabezpečené miesto bez predchádzajúceho oznámenia, ak si cestujúci nezakúpi letenku na zabezpečené miesto do doby stanovenej dopravcom alebo si do tejto doby nedá do letenky zapísať údaje o zabezpečenom mieste.

3. Prideľovanie miest v lietadle
Dopravca nezaručuje, že bude cestujúcemu pridelené v lietadle určité zvolené miesto.

4. Vybavenie na letisku
Cestujúci je povinný dostaviť sa na letisko odletu v čase stanovenom dopravcom. Ak sa cestujúci nedostaví na letisko odletu do stanoveného času, alebo ak nemá potrebné doklady, alebo ak nie je spôsobilý vykonať let, má dopravca právo zrušiť zabezpečené miesto bez nároku na náhradu alebo kompenzáciu. Vybavovanie linky sa končí 40 minút pred plánovaným odletom. Pokiaľ sa cestujúci dostaví k odbavovaciemu pultu po tomto stanovenom čase (40 minút pred plánovaným odletom), stráca nárok na prepravu bez vrátenia cestovného alebo kompenzácií stanovených v prílohe 1.

5. Zrušenie miesta a reklamácia leteniek
Za nepoužitie alebo zrušenie pevne zabezpečeného miesta sú cestujúcim vyberané (stornovacie) poplatky, ktorých výška ako aj súvisiace podmienky sú stanovené internou vyhláškou a sú k dispozícii na predajných alebo rezervačných miestach dopravcu.

6. Opätovné potvrdenie miesta – rekonfirmácia
Dopravca má právo na určených linkách vyžadovať opätovné potvrdenie miesta. Pokiaľ toto cestujúci neuskutoční do stanovenej doby (48h pred plánovaným odletom), dopravca má právo zrušiť rezervované miesto bez nároku cestujúceho na kompenzáciu.

§ 7 Povinnosti cestujúceho pri leteckej doprave

1) Cestujúci je povinný pred zakúpením letenky a pred nástupom do lietadla na vyzvanie pracovníka dopravcu alebo štátnych orgánov preukázať svoju totožnosť a predložiť príslušné cestovné doklady, prípadne zodpovedať otázky bezpečnostného charakteru.
2) Pri kúpe letenky je cestujúci povinný informovať leteckého dopravcu o svojich zdravotných problémoch, ktoré by mohli skomplikovať jeho dopravu alebo negatívne ovplyvniť priebeh letu.
3) Cestujúci je povinný podrobiť sa bezpečnostnej kontrole vrátane svojej zapísanej a nezapísanej batožiny.
4) V súlade s platnými medzinárodnými predpismi, cestujúci nesmie mať pri sebe: zbrane, strelivo, nože, hračky napodobujúce skutočné útočné zbrane (pištoľ, granáty a pod.) a všetky ďalšie predmety bodnej a sečnej povahy. Dopravca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti pri zadržaní týchto predmetov. Látky nebezpečnej povahy (výbušniny a strelivo, horľaviny, žieraviny, stlačené plyny, jedy alebo toxické a infekčné materiály, okysličujúce látky, rádioaktívny materiál, magnetický materiál a ostatný nebezpečný tovar) je možné prepravovať iba ako tovar za zvláštnych prepravných podmienok.
5) Cestujúci je povinný zachovávať opatrnosť primeranú povahe leteckej prevádzky a dbať na pokyny dopravcu hlavne pri:
– odbavovaní, zhromažďovaní a pohybe v priestoroch pre cestujúcich,
– nastupovaní a vystupovaní z lietadla,
– ukladaní odevov a nezapísanej batožiny v lietadle.
6) Cestujúci je ďalej povinný:
– dostaviť sa k odbaveniu a k splneniu všetkých požadovaných formalít a odbavovacích procedúr včas, najneskôr však do doby stanovenej dopravcom,
– na výzvu pracovníka povereného dopravcom, alebo na pokyn svetelného panelu sa pri vzlete a pristátí, príp. počas letu pripútať bezpečnostnými pásmi,
– dodržiavať zákaz fajčenia počas celého letu (porušenie zákazu fajčenia môže byť potrestané pokutou až do výšky 100.000,-SKK),
– na požiadanie pracovníka povereného dopravcom si presadnúť na určené sedadlo, ak je to z prevádzkových dôvodov nutné,
– zachovávať primeranú opatrnosť a zdržiavať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy, rušiť ostatných cestujúcich a riadny výkon povinností pracovníkov dopravcu a poškodiť majetok dopravcu a cestujúcich,
– zdržať sa nadmernej konzumácie alkoholických nápojov na palube lietadla,
– uhradiť dopravcovi všetky náklady za straty a škody, ktoré mu cestujúci spôsobil svojim neprimeraným správaním (napr.: poškodenie lietadla, ilegálna preprava nebezpečných zvierat či vecí, mimoriadne pristátie lietadla apod.),
– po nástupe do lietadla nepoužívať osobné elektronické zariadenia a prístroje
(porušenie zákazu môže byť potrestané pokutou až do výšky 100.000,-SKK),
– za letu sa bezpodmienečne podriadiť príkazom veliteľa lietadla a palubného personálu,
– podrobiť sa predpísanej bezpečnostnej osobnej prehliadke,
– svoje oblečenie a zovňajšok prispôsobiť tak, aby zodpovedal štandardu leteckej dopravy.

§ 8 Povinnosti dopravcu pri leteckej doprave

1) Dopravca je povinný zabezpečiť, aby cestujúci boli oboznámený s umiestnením a spôsobom použitia:
a) bezpečnostných pásov,
b) núdzových východov,
c) záchranných viest a kyslíkových prístrojov, ak tieto prostriedky pre použitie cestujúcimi sú predpísané,
d) iných núdzových zariadení, určených pre individuálne použitie.
2) Dopravca musí informovať cestujúcich o umiestnení a o všeobecnom spôsobe použitia hlavných núdzových zariadení v lietadle určených pre spoločné použitie.
3) V prípade potreby je dopravca povinný poučiť cestujúceho o núdzových postupoch vhodných pre danú situáciu.
4) Dopravca je povinný zaistiť možnosť pripútania sa cestujúcich bezpečnostnými pásmi pri vzlete, pristátí a počas letu v prípade turbulencie, prípadne kedykoľvek na výzvu veliteľa lietadla.
5) Dopravca je povinný poučiť cestujúceho o ukladaní jeho vecí v lietadle.
6) Cestujúci musí byť informovaný o zákaze fajčenia a používania elektronických prístrojov a o výške pokuty v prípade porušenia zákazu.

§ 9 Odmietnutie a vylúčenie osôb z prepravy

1. Všeobecné ustanovenia
Dopravca môže odmietnuť prepravu cestujúceh
a) ak to vyžadujú predpisy dopravcu o vykonávaní letov,
b) ak je cestujúci postihnutý prenosnou chorobou, ktorá podlieha povinnému hláseniu alebo ak sa cestujúci nemôže vzhľadom na svoj telesný alebo duševný stav starať sám o seba a nemá so sebou doprovod, ktorý mu potrebnú starostlivosť poskytne,
c) ak porušuje svojim chovaním bezpečnosť dopravy alebo verejný poriadok, alebo je nevhodne oblečený
d) ak dôjde zo strany cestujúceho k porušeniu predpisov platných v zemi odletu, príletu, alebo preletu,
e) ak dôjde k porušeniu ktorejkoľvek povinnosti, ktoré sú uvedené v paragrafe 7, najmä ohľadom bezpečnosti leteckej prevádzky.

2. Nárok cestujúceho na odškodnenie
a) Cestujúcemu, ktorý bol vylúčený z prepravy podľa odst. 1 písm. a) predchádzajúceho ustanovenia sa ako náhrada za nevykonanú prepravu buď vráti cestovné alebo jeho pomerná časť pripadajúca za nevykonaný úsek letu alebo sa mu ponúkne náhradná preprava iným lietadlom alebo iným druhom prepravy. Ak dôjde k vylúčeniu cestujúceho z prepravy z iných dôvodov, odpočíta sa od náhrady za nevykonanú prepravu poplatok podľa §6 odst. 5 týchto podmienok.
b) Cestujúcemu, ktorý bol vylúčený z prepravy podľa odst. 1c), 1d) a 1e) nevzniká nárok na odškodné.

§ 10 Podmienené prijatie k preprave osôb a doprovod detí

1. Podmienené prijatie k preprave
Dopravca cestujúceho, ktorému by vzhľadom k jeho telesnému, duševnému stavu či veku hrozilo pri vykonaní prepravy nebezpečie ujmy na zdraví alebo iná škoda, sa vykonáva s podmienkou, že dopravca nezodpovedá za prípadné zranenie, ochorenie či inú ujmu na zdraví vrátane úmrtia cestujúceho a za škodu na veciach, ktoré má cestujúci pri sebe, ak by prišlo k takej ujme alebo škode v súvislosti alebo následkom prepravy. Pri preprave chorých cestujúcich alebo tehotných žien (avšak maximálne do konca 34 týždňa tehotenstva) je treba predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára, že cestujúci je schopný leteckej prepravy. Doprava tehotných žien po 34 týždni tehotenstva, je na vlastné riziko ženy a dieťaťa a letecký dopravca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Dopravca má právo odmietnuť dopravu tehotnej ženy. Dopravca má tiež právo z bezpečnostných dôvodov odmietnuť dopravu telesne či duševne postihnutého cestujúceho bez doprovodu.

2. Doprovod detí
Deti do 8 rokov musia byť sprevádzané počas prepravy cestujúcim starším ako 15 rokov. Deti vo veku od 8 do 12 rokov môžu cestovať samé za predpokladu že sú sprevádzané na letisko odletu dospelou osobou od ktorej dopravca obdrží písomné prehlásenie, že iná dospelá osoba bude deti očakávať na letisku miesta určenia. Dopravca môže požadovať, aby vek dieťaťa bol vierohodne preukázateľný. Nesprevádzané dieťa mladšie ako 8 rokov môže byť prijaté k preprave za podmienok stanovených dopravcom pre konkrétne prípady.

§ 11 Batožina

1. Všeobecné ustanovenia
Batožina sa prepravuje ako zapísaná alebo nezapísaná. Cestujúci má právo na bezplatnú prepravu batožiny podľa ďalších ustanovení týchto podmienok.

2. Zapísaná batožina
Ako zapísaná batožina sa prijímajú k preprave dobre uzavreté a zamknuté kufre alebo iné pevne zatvoriteľné batožiny. Za batožinu, ktorú cestujúci odovzdá dopravcovi k preprave (zapísaná batožina), obdrží cestujúci batožinový štítok. Tento štítok je cestujúci povinný uschovať pre prípad reklamácie. So súhlasom dopravcu môžu byť prevzaté k preprave tiež iné predmety. Ako zapísanú batožinu možno tiež prepravovať vo vhodných obaloch potraviny a malé živé zvieratá.
Každý kus batožiny, pred prijatím k preprave, musí byť opatrený menovkou, zvonka aj vo vnútri, s uvedením mena a adresy trvalého (prechodného) bydliska. Meno uvedené na menovke musí byť totožné s menom na letenke. Všetky batožiny, vrátane batožín so zipsovým zatváraním, musia byť zamknuté, aby v počas prepravy nedošlo k ich otvoreniu. Dopravca nezodpovedá za batožinu, ktorá nebola hneď po prílete vyzdvihnutá. Zapísaná batožina sa prepravuje v batožinovom priestore lietadla a prepravuje sa spravidla v lietadle spolu s cestujúcim. Pokiaľ to nie je možné, prepraví sa zapísaná batožina najbližším leteckým spojom.
Dospelý cestujúci má nárok na bezplatnú prepravu zapísanej batožiny:
– trieda C (Busines) 30 kg
– trieda Y (Travel) 20 kg (pravidelné linky)
– tireda Y (Travel) 15 kg (charterove linky)

Dieťa do 2 rokov (bez nároku na sedadlo) nemá nárok na prepravu zapísanej batožiny. Má nárok na prepravu zloženého detského kočiara a jedla na dobu letu. Dieťa nad 12 rokov má nárok na prepravu zapísanej batožiny v rovnakej váhe ako dospelý cestujúci.

3. Nezapísaná batožina – kabínová
Cestujúci má právo na prepravu jednej batožiny v kabíne cestujúcich (kabínová batožina). Hmotnosť kabínovej batožiny je pre triedu Y(Travel) 6kg. Pre triedu C (Business) 8kg plus malá batožina napr.: laptop – malý osobný počítač a pod. max. do 4kg. Rozmer kabínovej batožiny je 23x34x48 cm a súčet všetkých rozmerov nemôže prekročiť 105cm. Dopravca je oprávnený sa presvedčiť o hmotnosti a rozmeroch batožiny. Bezplatne sa prepravia v kabíne pre cestujúcich nižšie uvedené predmety pre osobné použitie, ktoré má cestujúci pri sebe a sám si ich opatruje:
• malá dámska kabelka,
• kabát, šál alebo prikrývka,
• čítanie na dobu letu,
• fotoaparát alebo kamera alebo ďalekohľad alebo malý osobný počítač,
• košík pre dieťa, jedlo pre dieťa na dobu letu,
• barle alebo úplne zložiteľný vozík, prípadne iné ortopedické pomôcky pre invalidov, ktoré neohrozia bezpečnosť letu.
Celková hmotnosť kabínovej batožiny a predmetov pre osobnú potrebu nesmie presiahnuť 12 kg v triede „Y“ a 18 kg v triede „C“. Dopravca má právo sa presvedčiť o rozmeroch nezapísanej batožiny a celkovej hmotnosti všetkých predmetov, ktoré si cestujúci so sebou berie na palubu lietadla.

4. Batožina s prehlásenou hodnotou
Cestujúci má možnosť vyhlásiť vyššiu hodnotu zapísanej batožiny ako je hodnota zodpovednosti leteckého dopravcu. Predpokladom pre tieto prípady sú vytvorené tarifné podmienky dopravcom.

5. Voľná batožina
Bezplatne sa prepravuje úplne zložený invalidný vozík v batožinovom priestore lietadla. Bezplatne sa prepravuje v kabíne lietadla slepecký pes spolu s nevidiacim. Je vybavený košíkom, príslušným vybavením, potvrdením o výcviku a požadovanou dokumentáciou.

6. Batožina a veci vylúčené z prepravy
Z leteckej prepravy je vylúčená batožina a veci, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu, osôb alebo majetku a ďalej batožina a veci, ktoré by mohli byť pri leteckej doprave ľahko poškodené alebo ktorých obal je nevyhovujúci. Dopravca môže odmietnuť prepravu týchto vecí pred odletom, alebo hocikedy v priebehu cesty.

7. Veci, ktorých preprava je povolená so súhlasom dopravcu
Iba s predchádzajúcim súhlasom dopravcu a za podmienok ním stanovených možno prepravovať živé zvieratá vrátane vtákov a plazov (preprava sa vykonáva na zodpovednosť cestujúceho, ktorý ich prepravuje).

8. Preprava zbraní a streliva
Preprava zbraní je povolená len do miest kde je to platnými predpismi povolené. Cestujúci je povinný pred odletom predložiť dopravcovi nenabité, zaistené zbrane. Dopravca určí spôsob prepravy zbraní a streliva. Strelivo, ktoré je svojím charakterom výbušnina a patrí medzi nebezpečný náklad a môže byť prepravené iba ako letecký náklad podľa podmienok pre prepravu nebezpečného nákladu. Vo výnimočných prípadoch môže dopravca umožniť výnimku.

9. Preprava diplomatickej batožiny
Dopravca povoľuje diplomatickým kuriérom prepravovať diplomatickú batožinu v kabíne pre cestujúcich.

10. Prehliadka batožiny
Dopravca sa môže za prítomnosti cestujúceho presvedčiť o obsahu jeho batožiny. Ak nie je cestujúci prítomný, je dopravca oprávnený v prítomnosti aspoň jedného svedka, ktorý nie je pracovníkom dopravcu otvoriť batožinu cestujúceho. Dopravca tak koná na základe podozrenia, že batožina obsahuje predmety vylúčené z prepravy, alebo ktorých preprava je povolená len za predpokladov stanovených v týchto podmienkach.

11. Preprava nadpočetnej batožiny
Batožina, ktorá má vyššiu hmotnosť, ako je uvedená v bode 2. (nadpočetná batožina), bude prepravená podľa kapacitných možností dopravcu. Dopravca má právo účtovať prepravné. Prepravné je určené stanovenou cenou za 1kg a násobkom nadpočetnej váhy.

12. Združovanie hmotnosti batožín
Ak dvaja alebo viac cestujúcich, ktorí spolu cestujú do rovnakého miesta určenia tým istým lietadlom, predložia svoje batožiny v rovnakom čase a na rovnakom mieste, bude im povolená celková hmotnosť batožiny, ktorá je súčtom povolených voľných batožín týchto cestujúcich.

13. Výdaj zapísanej batožiny
a) Cestujúci je povinný vyzdvihnúť si batožinu ihneď po prílete.
b) Batožina sa vydá držiteľovi batožinového štítku, ktorý bol k batožine vystavený. Dopravca nie je povinný zisťovať, či je držiteľ batožinového štítku oprávnený prevziať batožinu a nezodpovedá za straty, škodu či iné výdavky, ktoré vznikli cestujúcemu v tejto súvislosti.
c) Na žiadosť držiteľa batožinového štítku sa batožina môže vydať tiež pred odletom, alebo v ktoromkoľvek mieste pristátia v priebehu cesty, pokiaľ je to z časových, prevádzkových a technických dôvodov možné. V tomto prípade dopravca nemusí vrátiť prepravné.
d) Poškodenie, nevydanie, alebo stratu batožiny je nutné ohlásiť ihneď pri prevzatí batožiny dopravcovi, ktorý je povinný o tom spísať zápis (PIR). Inak sa predpokladá že batožina bola vydaná v riadnom stave.

§ 12 Letový poriadok, oneskorenie a zrušenie letov

1. Letový poriadok
Dopravca vyvinie maximálne úsilie z účelom vykonania prepravy cestujúcich a batožiny v súlade s letovým poriadkom platným v deň letu. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. dopravca nezodpovedá za nepriame a následné škody.

2. Nepravidelnosti v leteckej doprave
a) z vážnych príčin nezávislých na dopravcovi , z dôvodov tzv. vyššej moci, napr.: poveternostné podmienky, technické dôvody, vojnový konflikt, stávka organizácie, ktorá poskytuje služby dopravcovi apod. môže dopravca let odložiť, omeškať, zrušiť, ukončiť, presmerovať, zmeniť typ lietadla alebo sa dať zastúpiť iným dopravcom bez predchádzajúceho oznámenia cestujúcim.
b) pokiaľ je let odložený, omeškaný alebo zrušený vplyvom okolností, ktoré sú zavinené dopravcom, a dopravca nie je schopný zaistiť vopred potvrdené miesto, je dopravca povinný buď:
• dopraviť cestujúceho pravidelnou linkou, kde je voľné miesto alebo,
• presmerovať cestujúceho do konečného miesta určenia vyznačeného na letenke vlastnou pravidelnou linkou alebo pravidelnou linkou iného leteckého dopravcu alebo zaistiť pre cestujúceho pozemnú dopravu alebo,
• vrátiť cestovné a tým stráca voči cestujúcemu všetky záväzky alebo,
• poskytnúť cestujúcemu s potvrdenou rezerváciou, ktorý nebol prijatý k preprave príslušnú náhradu stanovenú predpisom dopravcu.
c) dopravca nezodpovedá za chyby v letovom poriadku alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancami alebo agentmi dopravcu o dátumoch a časoch odletov či príletov a o prevádzke lietadiel, s výnimkou prípadov, kedy si je dopravca sám vedomí, že jeho jednaním nastane pravdepodobne škoda.

§ 13 Vrátenie cestovného – refundácia

1. Všeobecné ustanovenia
Vrátenie cestovného – refundácia sa riadi vnútornými predpismi dopravcu. Dopravca vráti cestovné za čiastočne alebo úplne nevyužitú letenku osobe, ktorá je uvedená v tomto doklade ako cestujúci alebo osobe k tomu zvlášť oprávnenej. Vrátené cestovné bude oprávnenej osobe vyplatené len vtedy, ak odovzdá dopravcovi letenku s nepoužitými letovými kupónmi. Dopravca môže požadovať, aby mu bola vopred predložená písomná žiadosť o vrátenie cestovného.

2. Vrátenie cestovného z dôvodov nezavinených cestujúcim
Vrátením cestovného z dôvodov nezavinených cestujúcim sa rozumie vrátenie cestovného cestujúcemu, ktorý nemohol podstúpiť cestu, na ktorú mal zakúpenú letenku, z dôvodov ktoré sú na strane dopravcu.
Vrátenie cestovného sa vykoná:
a) ak nebola uskutočnená celá cesta, vráti sa cestovné v plnej výške,
b) ak bola uskutočnená časť cesty, vráti sa pomerná časť cestovného pripadajúca na úsek letu z miesta, kde došlo ku zrušeniu letu na letisko určenia, ktoré je uvedené v letenke.

3. Vrátenie cestovného na žiadosť cestujúceho
Pokiaľ cestujúci požiada o vrátenie cestovného z iných dôvodov, ako sú uvedené v bode 2 tohoto paragrafu, je dopravca oprávnený vybrať manipulačný poplatok vo výške 600,-SKK v tuzemsku a 15,-EUR v zahraničí. Vrátenie cestovného sa uskutočňuje podľa týchto zásad:
a) ak sa neuskutočnila žiadna časť prepravy, vráti sa celá čiastka zaplatená za prepravu, znížená o manipulačný poplatok,
b) v prípade vrátenia ceny letenky na ktorú sa preletel určitý úsek, bude vrátená čiastka zodpovedajúca rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za dopravu už uskutočnenú,
c) pri žiadosti o refundáciu iného prepravného dokladu ako je letenka, sa vyberie manipulačný poplatok,
d) ak je požiadané o refundáciu cestovného pri zvláštnych tarifách, pre ktoré sú vyhlásené odlišné podmienky refundácie, riadi sa dopravca týmito odlišnými podmienkami.

4. Vrátenie cestovného pri strate letenky
Pokiaľ dôjde k strate prepravného dokladu, môže dopravca na základe písomnej žiadosti:
a) vystaviť náhradný prepravný doklad,
b) vrátiť cestovné za stratený doklad.
Za výdaje tým vzniknuté sa v obidvoch prípadoch vyberie manipulačný poplatok vo výške 600.-SKK v tuzemsku a 15.-EUR v zahraničí.

5. Termín k podaniu žiadosti
Žiadosť o vrátenie čiastky za stratený, nepoužitý alebo čiastočne použitý doklad je treba predložiť najneskôr do 30 dní od skončenia platnosti dokladu.
Dopravca môže odmietnuť vrátenie cestovného ak:
– skončila platnosť dokladu a bola prekročená lehota na podanie žiadosti,
– spiatočná letenka bola podmienkou povolenia vstupu do krajiny,
– doklad je vedený v databáze ako podozrivý.

§ 14 Služby, Jedlo

1. Pozemná preprava
Za pozemnú prepravu medzi mestom a letiskom, pokiaľ ju dopravca vykonáva vyberá od cestujúceho cestovné.

2. Podávanie jedál a nápojov
Jedlá a nápoje na palube lietadla sa podávajú bezplatne, pokiaľ nie je dopravcom stanovené inak.

§ 15 Poplatky

Všetky poplatky sa vyberajú od cestujúceho navyše k cestovnému.

§ 16 Cestovné náležitosti

1. Cestovné pasy a víza
a) Cestujúci je povinný si zadovážiť všetky doklady a splniť všetky povinnosti, ktoré ho oprávňujú k vstupu do krajiny a výstupu z krajiny, žiadané úradmi krajiny odletu, príletu, transferu alebo tranzitu.
b) Dopravca nezodpovedá za škody alebo výdaje, ktoré vzniknú cestujúcemu tým, že nedodržal vyššie uvedené povinnosti.
c) Dopravca je oprávnený uskutočniť kontrolu všetkých cestovných dokladov a náležitostí.

2. Odmietnutie vstupu do zeme
Cestujúci je povinný uhradiť platné cestovné v prípade, že je dopravcovi uložené rozhodnutím príslušných orgánov vrátiť cestujúceho do miesta pôvodného odletu alebo hocikde inde, pretože cestujúcemu nie je povolený vstup do zeme príletu alebo určenia. Dopravca môže k úhrade takéhoto cestovného použiť akúkoľvek hodnotu z doteraz nepoužitých dopravných dokladov cestujúceho. Cestovné vybrané za dopravu do miesta, kde bol vstup do zeme odmietnutý alebo kde došlo k vyhosteniu cestujúceho, dopravca späť nevracia.

3. Úhrada nákladov dopravcu
Cestujúci je povinný na požiadanie nahradiť dopravcovi všetky náklady vzniknuté tým, že neboli splnené cestovné náležitosti požadované v zemi odletu, príletu alebo preletu.

4. Colná prehliadka
Cestujúci musí byť prítomný pri prehliadke zapísanej alebo nezapísanej batožiny, ktorú vykonávajú colné alebo iné orgány. Dopravca nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu alebo stratu, ktorá vznikla cestujúcemu nesplnením tejto povinnosti.

II. Podrobné prepravné podmienky pre tovar v medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej doprave

§ 17 Letecký nákladový list

1. Letecký nákladový list je dokladom o prevzatí tovaru k doprave, ktorý sprevádza zásielku až do jej vydania.
2. Odosielateľ odovzdá dopravcovi písomné podklady pre vystavenie nákladového listu. Dopravca potvrdí prevzatie tovaru k preprave vrátením potvrdenej kópie leteckého nákladového listu.
3. V prípade nepresných alebo neúplných údajov uvedených odosielateľom, dopravca je oprávnený ich opraviť a doplniť.
4. Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov, ktoré sú uvedené v leteckom nákladovom liste a je zodpovedný za škodu, ktorú dopravca utrpí preto, že údaje a prehlásenia odosielateľa boli nepresné a neúplné.
5. Tovar musí byť zabalený tak, aby obal zodpovedal charakteru tovaru, vydržal bežnú manipuláciu s ním, zabránil škode iným osobám, na inom tovare alebo inom majetku.

§ 18 Dopravné a iné náhrady

1. Všeobecné ustanovenia
Pre dopravu vykonávanú podľa týchto podmienok platia tarify dopravného a náhrady stanovené dopravcom, ktoré sú platné v deň vystavenia nákladového listu.

2. Doplatky a preplatky dopravného
Ak bolo stanovené dopravné na základe údajov o váhe, rozmeroch, množstve alebo prihlásenej váhe, ktoré nezodpovedajú skutočnosti, vykoná dopravca a odosielateľ príslušné finančné vyrovnanie.

3. Služby zahrnuté v tarifách dopravného a v iných náhradách
Dopravné stanovené v tarifách dopravného platia pre dopravu tovaru z letiska odoslania na letisko určenia podľa údajov v nákladovom liste. Okrem prípadov, ktoré sú stanovené mimoriadnymi predpismi, tieto tarify nezahŕňajú vedľajšie poplatky, ktoré vznikli v mieste odoslania alebo v mieste určenia.

4. Platenie prepravného
1) Platenie prepravného sa riadi príslušnými devízovými predpismi. Ak sa prepravné platí v inej mene ako je uvedené v tarifách dopravcu, použije sa k prepočítaniu aktuálny kurz.
2) Za prevzatý tovar k doprave sa platí dopravcovi dopredu alebo v mieste určenia. Platenie dopredu sa musí uskutočniť u nasledujúceho tovaru:
a) predmety pre domácnosť a osobné oblečenie,
b) tovar určený osobám ktoré, nie sú na slobode,
c) cenný tovar,
d) tovar, ktorého obchodná hodnota je nižšia ako cena dopravného,
e) tovar podliehajúci skaze,
f) vzorky a darčeky,
g) živé zvieratá,
h) ľudské pozostatky v truhlách a popol v urnách,
i) nesprevádzaná batožina,
j) noviny, písomnosti, fotografie,
k) tovar určený do krajín, do ktorých podľa devízových predpisov alebo podľa pokynov dopravcu nie je možné prijímať tovar s nezaplateným prepravným.
3) Tovar na dobierku /C.O.D./ v smere do SR a naopak sa nepreberá k doprave.
4) Dopravca môže požadovať zloženie zálohy na úhradu výdavkov, ktoré v čase preberania tovaru k doprave nie je možné stanoviť. Po vykonaní dopravy tovaru dopravca vyúčtuje skutočné výdavky so zloženou zálohou.
5) Odosielateľ je povinný uhradiť všetky škody a náklady dopravcovi, ktoré mu vznikli pri nedodržaní týchto podmienok a tiež ďalších predpisov o preprave tovaru v leteckej doprave.

5. Oprávnenie dopravcu neodovzdať tovar príjemcovi
a) Keď nie je možné vypátrať príjemcu, príjemca odmietne prevziať tovar alebo nie je možné príjemcovi odovzdať tovar z iného dôvodu, postupuje dopravca podľa príkazu odosielateľa, ktorý si neodkladne vyžiada. Ak nie je možné dostať príkaz od odosielateľa, môže dopravca na náklady a nebezpečie odosielateľa tovar uskladniť. Dopravca o tom neodkladne informuje odosielateľa.
b) Keď nie je možné v prípadoch uvedených v odst. a/ odosielateľa ani dodatočne oboznámiť, alebo odosielateľ nedal vykonateľný príkaz, je dopravca oprávnený tovar zlikvidovať. Likvidácia sa vykoná odovzdaním tovaru organizácii k tomu oprávnenej alebo predajom. Pokiaľ tovar je v takom stave, že sa nedá použiť, musí byť zničený v súlade s príslušnými predpismi.

6. Likvidácia tovaru
Dopravca má právo vykonať likvidáciu po tridsiatich dňoch neprevzatia a skutočností uvedených v bode 6. O likvidácii je informovaný odosielateľ /letecká spoločnosť v mieste odoslania tovaru/ najmenej 10 dní dopredu. Tovar, ktorý sa nedá uskladniť /rýchle kazenie, živé zvieratá/, môže dopravca ihneď predať alebo zlikvidovať bez predchádzajúceho upozornenia odosielateľa. Odosielateľ je povinný uhradiť dopravcovi všetky výdavky spojené s likvidáciou tovaru, ktoré presiahli prípadný čistý zisk z likvidácie.

§ 19 Podmienky pre príjem tovaru k doprave

1. Tovar s preukázanou hodnotou
Dopravca môže prijímať tovar s preukázanou hodnotou k doprave, ktorú odosielateľ doloží dopravcovi formou úradného dokladu napr.: obchodný účet.

2. Tovar, ktorý môže byť prijatý k doprave
Dopravca prijíma tovar pokiaľ to jeho povaha a technické parametre a tiež technické parametre lietadla používané dopravcom dovolia. Tovar určený k doprave musí spĺňať tieto podmienky:
a) jeho charakter spĺňa podmienky na dopravu, má vývozné a dovozné povolenie,
b) tovar musí byť riadne zabalený,
c) nesmie ohrozovať bezpečnosť lietadla,
d) nesmie byť na obtiaž cestujúcim.

3. Tovar, ktorý môže byť prijatý k doprave podľa zvláštnych podmienok
a) určené druhy tovarov sa prijímajú k doprave len podľa podmienok stanovených dopravcom.
b) letecká doprava tovaru, ktorý ohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky najmä.: zbrane, strelivo, výbušniny, žieraviny, okysličovadlá a dráždiace látky, horľaviny, stlačené plyny, magnetické materiály, jedy, rádioaktívne látky, živé zvieratá a ľudské pozostatky v rakvách, je povolená iba so súhlasom dopravcu a v súlade s medzinárodnými predpismi.

4. Preprava tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze
a) prepravu tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze rieši dopravca v závislosti na druhu tovaru, klimatických podmienkach a type nasadeného lietadla,
b) ak si to vyžaduje charakter tovaru, je odosielateľ povinný dohodnúť s dopravcom zvláštny postup zaobchádzania s tovarom počas dopravy,
c) náhradu za znehodnotený tovar spôsobenú jeho pokazením obdrží jeho odosielateľ iba vtedy ak preukáže, že jeho pokazenie bolo zapríčinené prekročením dodacej lehoty alebo nedodržaním postupov uvedených podmienok,
d) ak príde pri doprave k zadržaniu tovaru alebo tovar nebol v mieste určenia prevzatý a je nebezpečenstvo jeho pokazenia, je dopravca oprávnený okrem inéh vyžiadať si pokyny odosielateľa, odpredať tovar bez predchádzajúceho upozornenia alebo tovar zničiť. Odosielateľ je povinný dopravcovi uhradiť všetky náklady s tým spojené.

5. Preprava živých zvierat
a) živé zvieratá je možné prepravovať do tých krajín, ktorých stanovené podmienky a predpisy túto prepravu umožňujú,
b) živé zvieratá je možné dopravovať ako tovar vo vyhovujúcich klietkach v nákladovom priestore lietadla. Odosielateľ je povinný uviesť tieto údaje: druh zvieraťa, počet, rozmery klietky, váhu tovaru a zvláštne vlastnosti zvieraťa,
c) bez predchádzajúceho súhlasu je možné prepravovať: psov a mačky za predpokladu, že zvieratá budú dopravované v klietke alebo uzavretej debničke s dýchacími otvormi alebo v uzavretom koši ak tieto prepravky majú nepriepustné dno, počet zvierat môže byť max. 2 ks dopravované zvlášť v inom priestore lietadla,
• včely a hmyz v malom množstve
• morské živočíchy /ustrice, kraby a pod./ do max. váhy 50 kg netto na lietadlo a v nepriepustných obaloch
• drobné vtáctvo v malom množstve
d) dopravca na pokyn odosielateľa vykoná predbežnú rezerváciu miest pri nakladaní a vykladaní živých zvierat môže dopravca požadovať odbornú asistenciu odosielateľa alebo príjemcu.
Pri doprave iných zvierat alebo väčšieho množstva, je nutné si vyžiadať od dopravcu predbežný súhlas.

6. Vývozné a dovozné predpisy
Odosielateľ je povinný dodržať všetky zákony, colné a iné predpisy krajín, do ktorých alebo cez ktoré sa tovar prepravuje vrátane balenia, odosielateľ poskytne potrebné informácie o tovare a priloží potrebné doklady k nákladovému listu.

7. Právo dopravcu na prehliadku tovaru
Dopravca má právo kontrolovať obsah a váhu tovaru, ktorý bol podaný k preprave.

8. Poradie pri preprave
Dopravca má právo určovať, ktorý tovar bude dopravený skôr pred iným tovarom. Dopravca je oprávnený vyložiť tovar kdekoľvek počas dopravy, ak to vyžadujú podmienky leteckej prevádzky.

§ 20 Preprava tovaru

1. Smerovanie dopravy
Smerovanie a výber dopravcu leteckej zásielky stanovuje odosielateľ alebo príjemca. Ak odosielateľ alebo príjemca dopravcu a smerovanie neurčí, má dopravca právo určiť dopravcu a smerovanie tovaru.

2. Letový poriadok
Časové údaje odletov a príletov, ktoré sú uvedené v letovom poriadku sú približné. Odlety a prílety, ktoré sú uvedené v letovom poriadku, nie sú súčasťou dopravnej zmluvy a dopravca nezaručuje začiatok a koniec dopravy v čase, ktorý je uvedený v letovom poriadku. Dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla oneskoreným dodaním tovaru k doprave výnimkou prípadov, kedy zásielka bola knihovaná na konkrétnu leteckú linku.

3. Nepravidelnosti v leteckej doprave a zrušenie letu
a) dopravca môže poveriť vykonaním dopravy iného dopravcu alebo použiť iné lietadlo, bez predchádzajúceho upozornenia odosielateľa alebo príjemcu tovaru,
b) pokiaľ dopravu tovaru nieje možné dokončiť v súlade s nákladovým listom, je dopravca oprávnený odovzdať tovar k doprave iným smerom, dopraviť ho iným spôsobom, alebo ho uskladniť do skladu, pričom sa to považuje ako dodanie tovaru podľa nákladového listu (dopravca nezodpovedá ďalej za tento tovar, ale je povinný informovať odosielateľa alebo príjemcu),
c) pokiaľ odosielateľ odmietne zaplatiť dopravné alebo iné úhrady, môže dopravca odmietnuť tovar dopraviť,
d) ak príde z dôvodov uvedených v odst. a/ a b/ k zdržaniu, odloženiu alebo urýchleniu prepravy tovaru, dopravca nemá inú povinnosť než vrátiť odosielateľovi príslušnú časť dopravného.

§ 21 Právo odosielateľa disponovať s tovarom

1. Dispozičné právo odosielateľa
Právo disponovať s tovarom v priebehu dopravy má odosielateľ. Disponovať je možné len s tovarom dopravovaným na jeden nákladový list. Príkazy je nutné doručiť písomne s priloženým nákladovým listom. Odosielateľ, ktorý dodržal záväzky vyplývajúce z dopravnej zmluvy, môže disponovať s tovarom ďalej uvedenými spôsobmi:
a) požadovať, aby mu tovar bol vydaný na letisku odletu alebo príletu
b) pozdržať tovar v ktoromkoľvek mieste pristátia
c) dať príkaz k vydaniu tovaru v mieste určenia alebo medzipristátia inej osobe, než bolo uvedené v nákladovom liste
d) požadovať vrátenie tovaru na letisko odletu

2. Úhrada výdavkov
Odosielateľ musí uhradiť všetky výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s vykonaním dispozičného práva.

3. Nesplnenie príkazov odosielateľa
Pokiaľ sa plnenie odosielateľových príkazov ukáže ako prakticky nesplniteľné, je dopravca povinný odmietnuť ich plnenie o čom ihneď informuje odosielateľa.

4. Ukončenie dispozičného práva
Odosielateľovi sa končí dispozičné právo v okamihu, kedy príjemca prevezme tovar v mieste určenia alebo požaduje jeho vydanie alebo vydanie leteckého nákladového listu. Pokiaľ príjemca odmietne letecký nákladový list alebo tovar alebo nieje možné ho zastihnúť, odosielateľ má právo ďalej s tovarom disponovať.

5. Prekladanie nákladového listu
Ak dopravca vyhovie dispozičným príkazom odosielateľa alebo ním povereného zástupcu, pričom nepožaduje predloženie kópie leteckého nákladového listu, bude zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť oprávnenému držiteľovi let. nákladového listu. Dopravca má pritom právo na stíhanie odosielateľa.

§ 22 Doručenie a nedoručenie tovaru

1. Vydanie tovaru príjemcovi
Tovar sa vydáva len príjemcovi, ktorý je uvedený v nákladovom liste proti písomnému potvrdeniu, pokiaľ dopravná zmluva nestanovuje inač.

2. Oznámenie o príchode tovaru
Pokiaľ tovar príde do miesta určenia a nedopravuje sa späť, dopravca oznámi príjemcovi túto skutočnosť písomne, alebo iným primeraným spôsobom.

3. Miesto doručenia tovaru
Ak neprišlo k inej dohode medzi dopravcom a odosielateľom alebo príjemcom, tovar sa vydá príjemcovi na letisku určenia. Odosielateľ a príjemca sú spoločne zodpovední za zaplatenie všetkých nákladov dopravcovi. V prípade nedoručenia tovaru nie z viny dopravcu a výťažok z likvidácie nestačí pokryť náklady, je odosielateľ povinný uhradiť zostávajúcu čiastku.

§ 23 Dodávacie služby a pozemná doprava

Poskytovanie služieb
1. Bez mimoriadneho dojednania dopravca nevykonáva zbernú, dodávaciu službu a pozemnú prepravu v mieste odoslania a príjmu tovaru.
2. Ak pri prvom rozvode tovaru nie je možné tento doručiť príjemcovi, dopravca tovar uskladní a ihneď o tom informuje príjemcu. Ďalší rozvoz tovaru sa uskutoční len na žiadosť príjemcu. Za každý ďalší rozvoz bude účtovaná platba podľa príslušného cenníka.

§ 24 Kombinovaná doprava

1. Dopravca preberá tovar v mestskej alebo letiskovej budove v mieste odoslania.
2. Letecký dopravca môže poveriť vykonaním dodatočnej dopravy iného dopravcu pričom nezodpovedá za škody, ktoré vznikli pri tejto doprave. Ďalej má právo odoslať tovar s prehlásenou hodnotou ako bežný tovar.

III. Spoločné ustanovenia, zodpovednosť leteckého dopravcu v leteckej doprave cestujúcich, batožiny a tovaru

§ 25 Doprava vykonaná postupne niekoľkými dopravcami

Letecká doprava, ktorú uskutočňuje niekoľko dopravcov na jednu letenku alebo pripojené letenky alebo na jeden nákladový list, sa považuje za jediný úkon.

Ak je doprava a preprava vykonávaná postupne niekoľkými dopravcami, je každý dopravca, ktorý prijíma cestujúcich, batožinu alebo tovar, považovaný za zmluvnú stranu dopravnej zmluvy podľa medzinárodných platných dohôd.

Pri tejto doprave môžu cestujúci alebo ich zástupcovia uplatňovať nárok na náhradu škody len voči dopravcovi, ktorý uskutočnil prepravu, počas ktorej došlo ku skutočnosti zakldajúcej nárok na náhradu škody, s výnimkou prípadu, kedy prvý dopravca prevezme výslovným dojednaním zodpovednosť za celú cestu.

Ak ide o batožinu, môže cestujúci uplatňovať nárok voči prvému dopravcovi, ďalej cestujúci oprávnený k vydaniu batožiny môže uplatňovať nárok voči poslednému dopravcovi a ďalej môže uplatňovať nárok voči dopravcovi, ktorý uskutočnil prepravu, pri ktorej došlo k zničeniu , strate, či poškodeniu batožiny alebo k omeškaniu. Títo dopravcovia sú spoločne a nerozdielne zodpovední voči cestujúcemu.

§ 26 Zodpovednosť dopravcu

1. Všeobecná zodpovednosť dopravcu
Zodpovednosť leteckého dopravcu sa riadi Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej doprave zo dňa 28. mája 1999 (tzv. Montrealský dohovor) 889/2002 zo dňa 13. mája 2002, ktoré vychádzajú z Montrealského dohovoru a vyťahuje sa ako na medzinárodnú, tak na vnútroštátnu leteckú dopravu.

Dopravca zodpovedá do výšky skutočnej škody, najviac však do limitu obmedzujúceho jeho zodpovednosť.
Dopravca nezodpovedá za nepriamu či následnú škodu ani za ušlý zisk.
Obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, agentov i zástupcov dopravcu.

Zodpovednosť dopravcu za škodu pri doprave cestujúcich a ich batožiny
a) V prípade smrti alebo zranenia cestujúceho z dôvodu nehody nemá dopravca žiadny finančný limit zodpovednosti. Pri odškodnení do výšky 100 000,- SDR (Približne 123 000,- EUR alebo zodpovedajúca čiastka v miestnej mene) nebude dopravca vznášať námietky proti vzniknutým preukázateľným nárokom na odškodné. Na časť požiadavky na odškodné prevyšujúcej 100 000,- SDR si dopravca vyhradzuje všetky možnosti obrany a právo prukázať, že sa nejednalo o nedbalosť alebo iné zavinenie na strane dopravcu.

b) v prípade smrti alebo zranenia cestujúceho poskytne dopravca oprávnenej osobe zálohu v minimálnej výške 16 000,- SDR (približne 20 000,- EUR alebo zodpovedajúcu čiastku v miestnej mene) na pokrytie bezprostredných finančných potrieb. Záloha bude poskytnutá do 15 dní od určenia osoby oprávnenej k odškodneniu. Zálohová platba neznamená priznanie zodpovednosti dopravcu a v prípade následných platieb je považovaná za súčasť celkového odškodného. Zálohová platba sa nevracia dopravcovi, pokiaľ ovšem dopravca nepreukáže, že škoda bola spôsobená nedbalosťou, opomenutím či iným nesprávnym jednaním cestujúceho, ku ktorému sa platba vzťahuje, alebo pokiaľ zálohovú platbu dostala osoba, ktorá k tomu podľa platných zákonov nie je oprávnená.

c) V prípade omeškania pri preprave cestujúceho zodpovedá dopravca za škodu až do výšky 4 150,- SDR (približne 5 100,- EUR alebo zodpovedajúca čiastka v miestnej mene) okrem prípadov, kedy dopravca uskutočnil všetky primerané opatrenia, aby ku škode nedošlo, alebo keď nebolo možné takého opatrenia uskutočniť.

d) V prípade omeškania pri preprave zapísanej batožiny zodpovedá dopravca za škodu a do výšky 1 000,- SDR (približne 1 230,- EUR alebo zodpovedajúca čiastka v miestnej mene) na jedného cestujúceho okrem prípadov, kedy dopravca uskutočnil všetky primerané opatrenia, aby ku škode nedošlo, alebo keď nebolo možné takého opatrenia uskutočniť.

e) V prípade zničenia, straty alebo poškodenia zapísanej alebo nezapísanej batožiny zodpovedá dopravca za škodu až do výšky 1 000,- SDR (približne 1 230,- EUR alebo zodpovedajúca čiastka v miestnej mene) na jedného cestujúceho okrem prípadov bežného opotrebenia a prípadov, kedy je batožina cestujúceho pred začiatikom cesty už poškodená alebo vadná.

f) Vyššie uvedený limit zodpovednosti za batožinu do výšky 1 000,- SDR sa vzťahuje na zapísanú i nezapísanú batožinu spolu s ohladom na predložené účty.

Obmedzenie zodpovednosti doporavcu za škodu
a) Dopravca je zodpovedný len za škody spôsobené na vlastnej linke. Dopravca, ktorý vystavil letenku či odbavil batožinu na linku iného dopravcu, vystupuje iba ako jeho agent. Cestujúci má právo uplatňovať nároky, v prípade zapísanej batožiny, voči prvému alebo poslednému dopravcovi.
b) Dopravca nie je zodpovedný za poškodenie batožiny cestujúceho, ktoré bolo spôsobené obsahom batožiny.
c) Dopravca nie je zodpovedný za škody na nezapísanej batožine a iných veciach, ktoré sú v osobnom opatrovaní cestujúceho, iba ak by škoda bola spôsobená jeho zavinením alebo ak by cestujúci stratil možnosť sa o svoju batožinu starať. Ak by však bola škoda spôsobená spoluzavinením cestujúceho, zodpovedá cestujúci a dopravca pomerne podla svojej účasti na spôsobení škody.
d) Dopravca nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, stratu alebo poškodenie, ktoré bolo sposobené prírodnými vplyvmi, smrťou zvierat alebo správaním zvierat.
e) Dopravca nie je zodpovedný za škodu na krehkých predmetoch, umeleckých predmetoch, hudobných nástrojoch alebo tovare rýchlo podliehajúcom skaze, za stratu peňazí, šekov, kreditných kariet, šperkov, drahých kovov, liekov, kľúčov, mobilných telefónov, videokamier, fotoaparátov a iných elektronických prístrojov (vrátane PC, notebooku a CD s databázami), obchodovateľných a cenných papierov alebo ostatných cenností , obchodných či iných osobných dokumentov, pasov a ostatných osobných dokladov, ktoré sú uložené v zapísanej batožine cestujúceho, či s vedomín alebo bez vedomia dopravcu.
f) V prípade, že je prepravovaný cestujúci, ktorého vek či duševný alebo telesný stav je taký, že mu môže spôsobiť nejaké nebezpečenstvo alebo riziko, nezodpovedá dopravca za žiadne ochorenia, zranenia alebo nespôsobilosť, invaliditu či smrť, ktorú možno prisúdiť takémuto stavu či za zhoršenia tekéhoto stavu.

§ 27 Spôsob a lehota reklamácie

1. Poškodenie zdravia a poškodenie vecí vo vlastnej opatere, je cestujúci povinný okamžite nahlásiť dopravcovi, ktorý o tom spíše zápis. Pri oneskorenom nahlásení škody musí cestujúci preukázať súvislosti medzi nahlásenou škodou a príslušnou dopravou.
2. Poškodenie batožiny musí cestujúci reklamovať u dopravcu okamžite, najneskoršie do 7 dní. Škody na dopravovanom tovare je nutné reklamovať pri preberaní tovaru alebo najneskôr do 14 dní od jeho prijatia. Pri strate tovaru vrátane jeho nedoručenia je nutné uplatniť reklamáciu do 120 dní od dňa vystavenia nákladového listu.
3. Ak doprava nebola vykonaná v dohodnutom termíne, cestujúci je povinný uplatniť svoje práva z dopravnej zmluvy písomnou reklamáciou, bez zbytočného odkladania, najneskôr do 6 mesiacov od dňa, kedy doprava mala byť vykonaná.

§ 28 Účinnosť

Tieto podrobné prepravné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 17. Februára 2005 a sú k dispozícii na všetkých úsekoch Air Slovakia BWJ, Ltd. a jeho predajných miestach.

Znenie týchto prepravných podmienok je vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade sporu alebo nejasností pri výklade znenia v ostatných jazykoch je vždy rozhodujúce znenie v slovenskom jazyku.

Ku dňu 17. 2. 2005 končia platnosť “Podrobné prepravné podmienky” schválené MDSaVP SR č.j. 804/530/93, zo dňa 30.12.1993.

Air Slovakia BWJ, Ltd.